ماه نوی سپتامبر ۲۰۲۰

آسترولوژی شهودی: ماه نوی سپتامبر 2020   ماه نو خوشه در 17 سپتامبر، اولین از سه سوپرماه نو طی ماه های آینده است. این سوپرماه های سه گانه سپس در ماه دسامبر ما را به یک ماه نوی خورشید گرفتگی کامل سوق می دهد، که پورتالی را به یک آغاز جدید درخشان باز و فعال [...]