ماه کامل قوچ ۲۰۲۰

آسترولوژی شهودی: ماه کامل قوچ اکتبر 2020   ماه کامل قوچ در 1 اکتبر اولین از دو ماه کاملی است که در این ماه روی می دهد. یک ماه کامل دیگر- یک ماه نیلگون در پایان این ماه در نشان تارس خواهیم داشت. اکتبر قطعاً یکی از ماه های مهیج و پرحرارت سال است. به [...]