برگشتی مرکوری اکتبر ۲۰۲۰

آسترولوژی شهودی: برگشتی مرکوری اکتبر-نوامبر 2020   آخرین برگشتی مرکوری سال را در اینجا داریم. مرکوری در 23 مهر (13 اکتبر) در نشان آب عقرب به برگشتی خواهد رفت و در 13 آبان (3 نوامبر 2020) در نشان هوای ترازو به آن پایان خواهد داد. سفر برگشتی مرکوری از طریق نشان های آب موضوعی برای [...]