نامرولوژی ۱۰۱۰

مفهوم معنوی 10/10   شاید عجیب باشد که فکر کنیم اعداد می توانند اهمیت معنوی داشته باشند، اما دقیقاً مانند همه چیز در جهان، اعداد دارای ارتعاش هستند و ارتعاشات شان می تواند به عنوان پیام رسان و همچنین ابزاری برای تغییر باشد. یونیورس همیشه از طریق نشانه ها و علامت ها با ما سخن [...]