فصل عقرب ۲۰۲۰

آسترولوژی فصل عقرب 2020 فصل عقرب بسته به منطقه زمانی شما از 22 تا 23 اکتبر آغاز می شود. ما از نشان هوای ترازو خارج و به اعماق آبی عقرب وارد می شویم.  عقرب توانایی ریختن پوست خود را دارد. سیاره حاکم عقرب نیز پلوتو، سیاره تحول و کیمیاگری است. در طول فصل عقرب  همه [...]