مستقیم شدن مارس

آسترولوژی مستقیم شدن مارس مارس، سیاره عمل و انگیزه، در طی نه هفته گذشته از طریق دنیای زیرین سفر کرد. مارس تقریباً هر دو سال یکبار وارد حرکت برگشتی می شود، بنابراین هنگامی که آن رخ می دهد ما به شدت آن را احساس می کنیم. هر زمان که یک سیاره به برگشتی می رود، [...]