ترانزیت مارس در خانه ها

  ترانزیت مارس در خانه اول اقدامات برای دفاع از خودتان به انجام خواهد رسید و شما ممکن است مایل باشید تا برای به دست آوردن منافع خود بجنگید. این امکان وجود دارد که انرژی فیزیکی بیشتری نسبت به زمان معمول داشته باشید، بنابراین این ممکن است زمان مناسبی باشد تا به فکر سلامتی و [...]