لیلیت

لیلیت، الهه‌ی سه‌گانه‌ی آسترولوژی   گفته می شود که روزی لیلیت به فراخوانی خواهد آمد. او در رؤیاهایتان، در یک چشم انداز می آید و راهی پیدا می کند تا بتواند در آگاهی شما خزش کند، به خصوص اگر شما اهل چیزهای کیهانی باشید. من مدت هاست که روی لیلیت مطالعه می کنم، اما من [...]