توضیحات

نودهای قمری به نشان‌های تورس و اسکورپیو منتقل می شوند و تا ژولای ۲۰۲۳ در آنجا باقی خواهند ماند. برای اینکه ببینید در کدام منطقه از زندگیتان چه تغییرات اساسی لحاظ می شود خواندن این مقاله برایتان مفید خواهد بود.

لطفا نشان رایزینگ، ماه و در آخر نشان خورشیدتان را بخوانید.

ترانزیت نود شمالی در تورس و نود جنوبی در اسکورپیو برای هر نشان