توضیحات

اگر شما بین این تاریخ ها به دنیا آمده اید، لیلیت ماه سیاه تان در ماهی است:

۱۰–۱۱–۱۹۳۰  تا  ۰۶–۰۸–۱۹۳۱

۱۶–۰۹–۱۹۳۹  تا  ۱۰–۰۶–۱۹۴۰

۲۱–۰۷–۱۹۴۸  تا  ۱۶–۰۴–۱۹۴۹

۲۷–۰۵–۱۹۵۷  تا  ۱۹–۰۲–۱۹۵۸

۰۱–۰۴–۱۹۶۶  تا  ۲۶–۱۲–۱۹۶۶

۰۵–۰۲–۱۹۷۵  تا  ۳۱–۱۰–۱۹۷۵

۱۱–۱۲–۱۹۸۳  تا  ۰۵–۰۹–۱۹۸۴

۱۶–۱۰–۱۹۹۲  تا  ۱۱–۰۷–۱۹۹۳

۲۱–۰۸–۲۰۰۱  تا  ۱۷–۰۵–۲۰۰۲

۲۷–۰۶–۲۰۱۰  تا  ۲۲–۰۳–۲۰۱۱

۰۴–۰۵–۲۰۱۹  تا  ۲۷–۰۱–۲۰۲۰

در این مقاله شرح کاملی از روانشناسی لیلیت مختص کسانی که لیلت در ماهی یا خانه ۱۲ چارت شان دارند را می خوانید.

این مقاله حدود ۱۲۰۰ واژه دارد.

 

آسترولوژی لیلیت را در اینجا بخوانید.

تفسیر لیلیت در ماهی/ خانه۱۲
امتیاز خود را ثبت کنید