توضیحات

اگر شما بین این تاریخ ها به دنیا آمده اید، لیلیت ماه سیاه تان در آکواریوس است:

۱۴–۰۲–۱۹۳۰ -۰۹–۱۱–۱۹۳۰

۲۱–۱۲–۱۹۳۹–۱۵–۰۹–۱۹۳۹

۲۶–۱۰–۱۹۴۷–۲۰–۰۷–۱۹۴۸

۳۱–۰۸–۱۹۵۶–۲۶–۰۵–۱۹۵۷

۰۶–۰۷–۱۹۶۵–۳۱–۰۳–۱۹۶۶

۱۲–۰۵–۱۹۷۴–۰۴–۰۲–۱۹۷۵

۱۷–۰۳–۱۹۸۳–۱۰–۱۲–۱۹۸۳

۲۱–۰۱–۱۹۹۲–۱۵–۱۰–۱۹۹۲

۲۰–۱۱–۲۰۰۰–۲۰–۰۸–۲۰۰۱

۰۱–۱۰–۲۰۰۹–۲۷–۰۶–۲۰۱۰

۰۷–۰۵–۲۰۱۸–۰۳–۰۵–۲۰۱۹

در این مقاله شرح کاملی از روانشناسی لیلیت مختص کسانی که لیلت در آکواریوس یا خانه ۱۱ چارت شان دارند را می خوانید.

این مقاله حدود ۱۴۰۰ کلمه است.

لیلیت در آکواریوس/خانه ۱۱