این مراسم به بهترین وجه بین 13 تا 26 ژانویه 2022 انجام می پذیرد