توضیحات

افراد متولد اژدها: ۲۰۱۲، ۲۰۰۰، ۱۹۸۸، ۱۹۷۶، ۱۹۶۴، ۱۹۵۲، ۱۹۴۰، ۱۹۲۸، ۱۹۱۶

افراد متولد مار: ۲۰۱۳، ۲۰۰۱، ۱۹۸۹، ۱۹۷۷، ۱۹۶۵، ۱۹۵۳، ۱۹۴۱، ۱۹۲۹، ۱۹۱۷

افراد متولد اسب: ۲۰۱۴، ۲۰۰۲، ۱۹۹۰، ۱۹۷۸، ۱۹۶۶، ۱۹۵۴، ۱۹۴۲، ۱۹۳۰، ۱۹۱۸

افراد متولد بز: ۲۰۱۵، ۲۰۰۳، ۱۹۹۱، ۱۹۷۹، ۱۹۶۷، ۱۹۵۵، ۱۹۴۳، ۱۹۳۱

افراد متولد میمون: ۲۰۱۶، ۲۰۰۴، ۱۹۹۲، ۱۹۸۰، ۱۹۶۸، ۱۹۵۶، ۱۹۴۴، ۱۹۳۲، ۱۹۲۰

افراد متولد خروس: ۲۰۱۷، ۲۰۰۵، ۱۹۹۳، ۱۹۸۱، ۱۹۶۹، ۱۹۵۷، ۱۹۴۵، ۱۹۳۳، ۱۹۲۱

افراد متولد سگ: ۲۰۰۶، ۱۹۹۴، ۱۹۸۲، ۱۹۷۰، ۱۹۵۸، ۱۹۴۶، ۱۹۳۴، ۱۹۲۲، ۱۹۱۰

افراد متولد خوک: ۲۰۰۷، ۱۹۹۵، ۱۹۸۳، ۱۹۷۱، ۱۹۵۹، ۱۹۴۷، ۱۹۳۵، ۱۹۲۳، ۱۹۱۱

افراد متولد موش: ۲۰۰۸، ۱۹۹۶، ۱۹۸۴، ۱۹۷۲، ۱۹۶۰، ۱۹۴۸، ۱۹۳۶، ۱۹۲۴، ۱۹۱۲

افراد متولد گاو: ۲۰۰۹، ۱۹۹۷، ۱۹۸۵، ۱۹۷۳، ۱۹۶۱، ۱۹۴۹، ۱۹۳۷، ۱۹۲۵، ۱۹۱۳

افراد متولد ببر: ۲۰۱۰، ۱۹۹۸، ۱۹۸۶، ۱۹۷۴، ۱۹۶۲، ۱۹۵۰، ۱۹۳۸، ۱۹۲۶، ۱۹۱۴

افراد متولد خرگوش: ۲۰۱۱، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷، ۱۹۷۵، ۱۹۶۳، ۱۹۵۱، ۱۹۳۹، ۱۹۲۷، ۱۹۱۵

پیش بینی‌های سال نو چینی: ۲۰۲۲، سال ببر آبی